Ngày đăng: 02/03/2016

ISO 9001 - 2008

Bộ tài liệu ISO 9001:2008 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

STT

Phòng ban

Qui trình

Nội dung

Biểu mẫu

1

 Ban Giám hiệu

  Sổ tay chất lượng

STCL

QT.STCL

  Qui trình kiểm soát tài liệu hồ sơ

BGH01

QT01.BGH

  Qui trình họp xem xét Hệ thống quản lý chất lượng

BGH02

QT02.BGH

  Qui trình đánh giá chất lượng nội bộ

BGH03

QT03.BGH

  Qui trình kiểm soát sự không phù hợp

BGH04

QT04.BGH

  Qui trình  khắc phục, phòng ngừa cải tiến

BGH05

QT05.BGH

2

Phòng Đào tạo

  Quy trình tổ chức nhập học

ĐT01

QT01. ĐT

  Quy trình xin chuyển trường

ĐT02

QT02. ĐT

  Quy trình lập lịch thi kết thúc học phần, môn học

ĐT03

QT03. ĐT

  Quy trình thi lại

ĐT04

QT04. ĐT

  Quy trình tổ chức học lại học phần

ĐT05

QT05. ĐT

  Quy trình nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

ĐT06

QT06. ĐT

  Quy trình tổ chức và quản lý HSSV thực tập

ĐT07

QT07. ĐT

   Quy trình xét điều kiện dự thi tốt nghiệp

ĐT08

QT08. ĐT

  Quy trình xét công nhận tốt nghiệp

ĐT09

QT09. ĐT

  Quy trình in, quản lý và cấp văn bằng tốt nghiệp

ĐT10

QT10. ĐT

3

 Phòng Tổ chức –       Hành chính

  Qui trinh tuyển dụng viên chức

TCHC01

QT01.TCHC

  Qui trình Quy hoạch bổ nhiệm cán bộ

TCHC02

QT02.TCHC

  Qui trình Xử lý văn bản

TCHC03

QT03.TCHC

  Qui trinh Nâng bậc lương CBVC

TCHC04

QT04.TCHC

  Qui trình Đào tạo bồi dưỡng cán bộ

TCHC05

QT05.TCHC

  Qui trình quản lý hồ sơ đánh giá phân loại cán bộ

TCHC06

QT06.TCHC

  Qui trình Xét Thi Đua Khen Thưởng

TCHC07

QT07.TCHC

  Qui trình quản lý xe

TCHC08

QT08.TCHC

4

Phòng Tài chính –     Kế toán

  Qui trình lập dự toán ngân sách

TCKT01

QT01.TCKT

  Qui trình tổ chức thu học phí

TCKT02

QT02.TCKT

  Qui trình tạm ứng, thanh toán tạm ứng

TCKT03

QT03.TCKT

5

Phòng ĐBCL 

  Qui trình quản lý ngân hàng câu hỏi thi

ĐBCL01

QT01.ĐBCL

  Qui trình tổ chức thi chắc nghiệm trên máy

ĐBCL02

QT02.ĐBCL

  Qui trinh chấm thi kết thúc học phần, môn học, modul

ĐBCL03

QT03.ĐBCL

  Qui trình mượn tài liệu thư viện

ĐBCL04

QT04.ĐBCL

  Qui trinh tiếp nhận, giải quyết đơn phúc khảo

ĐBCL05

QT05.ĐBCL

  Qui trinh lấy ý kiến phản hồi của người học

ĐBCL06

QT06.ĐBCL

6

Phòng KHKT&QTTB

  Qui trình quản lý kho và cấp vật tư

KHKT01

QT01.KHKT

  Qui trình khoán vật tư

KHKT02

QT02.KHKT

  Qui trình mua hàng

KHKT03

QT03.KHKT

  Qui trình quản lý tài sản

KHKT04

QT04.KHKT

  Qui trình bảo trì sửa chữa tài sản

KHKT05

QT05.KHKT

7

Phòng CT HSSV

  Qui trình quản lý hồ sơ

CTHSSV01

 

  Qui trình cấp xét học bổng

CTHSSV02

QT02.CTHSSV

  Qui trình quản lý chế độ chính sách

CTHSSV03

QT03.CTHSSV

  Qui trình tiếp nhận ý kiến phản hồi khách hàng

CTHSSV04

QT04.CTHSSV

  Qui trình tư vấn giới thiệu việc làm

CTHSSV05

QT05.CTHSSV

  Qui trình kỷ luật HSSV

CTHSSV06

QT06.CTHSSV

  Qui trình cho điểm rèn luyện HSSV

CTHSSV07

QT07.CTHSSV

8

Tổ thanh tra giáo dục

  Qui trình thanh tra hoạt động đào tạo

TTGD01

QT01.TTGD

  Qui trình thanh tra thi

TTGD02

QT02.TTGD

9

Trung tâm giáo dục   THPT

  Qui trình kiểm tra đầu vào hệ GDTX

THPT01

QT01.THPT

  Qui trình thi học kỳ hệ GDTX

THPT02

QT02.THPT

  Qui trình đào tạo hệ GDTX cấp THPT

THPT03

QT03.THPT

10

Phòng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

  Qui trình Nghiên cứu khoa học

NCKH01

QT01.NCKH

  Qui trình biên soạn giáo trình

NCKH02

QT02.NCKH

  Qui trình Tổ chức Hội nghị Hội thảo khoa học

RD03

QT03.R&D

11

Trung tâm Seiko

  Qui trình tổ chức, quả lý các khóa đào tạo ngắn hạn

SEIKO01

QT01.SEIKO

  Qui trình tổ chức thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ

SEIKO02

QT02.SEIKO

12

Khoa

  Qui trình quản lý phòng TH – TN - MT

KHOA01

QT01.KHOA

 

 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp