Văn bản pháp luật

Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
48/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và xã hội không có tệ nạn ma túy 11/01/2018
4805/QĐ-BCT Quyết định Về việc ban hành Quy định tạm thời thẩm quyền về tổ chức, biên chế, quản lý cán bộ, công chức, viêc chức đối với các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Tổng cục, Cục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. 26/12/2017
Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng 30/06/2017
Số 01/2014/TT-BGDĐT Thông tư 01⁄2014⁄TT-BGDĐT ngày 24⁄01⁄2014 ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 24/01/2014
38/2013/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 29/11/2013
Số 26/2013/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. 15/07/2013
Số 4268/QĐ-BCT Quyết định ban hành Quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày và mẫu các loại văn bản của Bộ Công Thương 25/06/2013
Số 4267/QĐ-BCT Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản của cơ quan Bộ Công Thương 25/06/2013
Số: 528/KTKĐCLGD-KĐĐH V⁄v hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng 23/05/2013
Số 3266/BGDĐT-VP Thư của Bác Hồ gửi cho ngành giáo dục 17/05/2013
Số: 462/KTKĐCLGD-KĐĐH V⁄v hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 09/05/2013
Quyết định 1215/QĐ-BGDĐT Ban hành chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2012-2013, Kết luận số 51-KL⁄TW và chỉ thị số 02⁄CT-TTg ngày 22⁄01⁄2013 04/04/2013
Quyết định số 1142/QĐ-BGDĐT Ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 của ngành Giáo dục 29/03/2013
Quyết định số: 1141/QĐ-BĐHĐA Ban hành kế hoạch thực hiện đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" giai đoạn 2013-2016 29/03/2013
Thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp 28/03/2013
Công văn Số: 244/KTKĐCLGD Hướng dẫn thu lệ phí tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 14/03/2013
166 Quy định về công tác giáo viên chủ nhiệm 06/03/2013
167 Quy định về hình thức kỷ luật đối với học sinh, sinh viên 06/03/2013
Công văn số 1103/BGDĐT-KTKĐCLGD Một số điều chỉnh, bổ sung kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 27/02/2013
16/2012/TT-BTC Thông tư về việc quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia 02/03/2012
Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT Quy định chế độ thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh ĐH, CĐ và TCCN 11/02/2010
14/2007/QĐ-BLĐTBXH Ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy 24/05/2007