Ngày đăng: 04/01/2013

Bản đồ - Khuôn viên

(Sơ đồ qui hoạch)

(Cổng trường)

(Nhà đa năng 9 tầng)

(Khuôn viên trong trường)

(Dãy nhà A và B)

DNT