Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra

Ban hành chuẩn đầu ra cho 21 ngành⁄nghề đào tạo trình độ Cao đẳng; 25 ngành⁄nghề đào tạo trình độ Trung cấp năm 2020

Ban hành chuẩn đầu ra cho 21 ngành⁄nghề đào tạo trình độ Cao đẳng; 25 ngành⁄nghề đào tạo trình độ Trung cấp năm 2020

Ban hành chuẩn đầu ra cho 4 ngành⁄nghề đào tạo trình độ Cao đẳng; 4 ngành⁄nghề đào tạo trình độ Trung cấp năm 2018

Ban hành chuẩn đầu ra cho 4 ngành⁄nghề đào tạo trình độ Cao đẳng; 4 ngành⁄nghề đào tạo trình độ Trung cấp năm 2018

Ban hành chuẩn đầu ra cho 17 ngành⁄nghề đào tạo trình độ Cao đẳng; 21 ngành⁄nghề đào tạo trình độ Trung cấp năm 2017

Quyết định Ban hành chuẩn đầu ra cho 17 ngành⁄nghề đào tạo trình độ Cao đẳng; 21 ngành⁄nghề đào tạo trình độ Trung cấp ngày 03 tháng 3 năm 2017