Giới thiệu

Giới thiệu

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công Nghiệp có sứ mạng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ và dịch vụ khoa học chất lượng cao cho thị trường, đáp ứng yêu cầu. Tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.

Các mốc lịch sử

CÙNG VỚI SỰ PHÁT TRIỂN, TRƯỜNG ĐÃ LẦN LƯỢT MANG CÁC TÊN:

Giới thiệu chung về nhà trường

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, trực thuộc Bộ Công Thương