ISO 9001-2008

ISO 9001-2008

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2022-2023

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2022-2023

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NĂM 2021

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NĂM 2021

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2021-2022

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2021-2022

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NĂM 2020

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NĂM 2020

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2020-2021

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2020-2021

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NĂM 2019

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NĂM 2019

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2019-2020

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2019-2020

DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2018-2022

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2018-2022

Chứng nhận ISO 9001-2008

Chứng nhận ISO 9001-2008 Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2015-2016

Năm học 2015-2016, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp phấn đấu đạt những mục tiêu chất lượng sau:

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp – Bộ Công Thương phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ chất lượng cao, hàng đầu của cả nước, có uy tín trong khu vực. Với giá trị cốt lõi:

ISO 9001 - 2008

Bộ tài liệu ISO 9001:2008 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp