Ngày đăng: 04/01/2013

Các mốc lịch sử

CÙNG VỚI SỰ PHÁT TRIỂN, TRƯỜNG ĐÃ LẦN LƯỢT MANG CÁC TÊN:

  1.   1966-1982: Trường Công nhân Kỹ thuật II;
  2.   1982-1997: Trường Công nhân Cơ khí Hóa chất;
  3.   1997-2004: Trường Đào tạo nghề Cơ-Điện-Hóa chất;
  4.    2004-2008: Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp;
  5.    2008-2009: Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghiệp;
  6.    2009 đến nay: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp;

Từ ngày đầu mới thành lập, Trường có 20 cán bộ, giáo viên vừa làm nhiệm vụ giảng dạy, quản lý, vừa xây dựng cơ sở vật chất cho 6 lớp học với 200 học sinh. Qua hơn 47 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Nhà trường đã trải qua các thời kỳ gắn liền với các giai đoạn cách mạng của dân tộc.

 

Phòng Tổ chức