Phòng chức năng

Tên đơn vị Điện thoại Hộp thư Địa chỉ
Phòng Quản lý Đào tạo 0204 3856210 pdt@bcit.edu.vn Tầng 1 nhà Đa năng
Phòng Tổ chức Hành Chính - Quản trị 0204 3826112 ptchc@bcit.edu.vn Tầng 1 nhà đa năng
Phòng Kế hoạch - Tài chính 0204 3855417 pkt@bcit.edu.vn Tầng 1 nhà đa năng
Phòng Đảm bảo chất lượng 0204 3851977 pdbcl@bcit.edu.vn Tầng 3 nhà 8 tầng
Ban Quản lý dự án Tầng 3 Nhà đa năng
Phòng công tác Chính trị HSSV 0204 3550877 pcths@bcit.edu.vn Tầng 1 nhà A, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
Phòng Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ 0204 3556098 ncpt@bcit.edu.vn Tầng 3, Tòa nhà Đa năng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, số 202 Trần Nguyên Hãn, Tp. Bắc Giang, Bắc Giang
Tổ Thanh tra Giáo dục tothanhtra@bcit.edu.vn Phòng 201, Tầng 2 Nhà C