Ba công khai

Ba công khai

Ba công khai năm học 2021-2022

Ba công khai năm học 2021-2022

Ba công khai năm học 2020-2021

Ba công khai năm học 2020-2021

Ba công khai năm học 2019-2020

Ba công khai năm học 2019-2020

Ba công khai năm học 2015-2016

[Bcit]- Thực hiện Thông tư số 09⁄2009⁄TT-BGDĐT ngày 07⁄5⁄2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp công khai những thông tin sau:

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2014-2015

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2014-2015

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2014-2015

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2014-2015

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2013 - 2014

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2013 - 2014

Công khai tài chính năm học 2013 - 2014

Công khai tài chính năm học 2013 - 2014

Công khai về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2013 - 2014

Công khai về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2013 - 2014

Một số thông tin công khai năm học 2013 - 2014

Một số thông tin công khai năm học 2013 - 2014

Công khao chất lượng đào tạo thực tế

Công khao chất lượng đào tạo thực tế

Công khai cơ sở vật chất năm học 2013 - 2014

Công khai cơ sở vật chất năm học 2013 - 2014