Ngày đăng: 12/03/2013

Cơ cấu tổ chức đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chính Minh trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

I. DANH SÁCH BCH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA 29 NHIỆM KỲ 2012 - 2014:

Stt

Họ và tên

Đơn vị công tác

Điện thoại

Ghi chú

1

Thân Văn Hùng

Phòng Đào tạo

0982.047.115

 

2

Trần Thị Hoàn

Khoa Điện-TĐH

0983.686.184

 

3

Nguyễn Tiến Đức

Khoa Điện tử-Tin học

0963.633.456

 

4

Nguyễn Hồng Giang

Khoa Cơ khí CT&XD

0984.308.999

 

5

Đinh Thị Lan Phương

Khoa Kinh tế-CNM

01662.145.009

 

6

Dương Văn Đồng

Khoa Cơ khí CT&XD

0988.160.167

 

7

Dương Ngọc Văn

Khoa CKĐL-CNH&MT

0983.720.080

 

8

Hà Ngọc Hoạt

Khoa Cơ khí CT&XD

0978.844.680

 

9

Phan Quang Mạnh

Phòng Đảm bảo CL

0904.054.014

 

10

Vương Quang Huy

Khoa Điện tử-Tin học

0984.113.965

 

11

Hà Văn Dũng

Chi đoàn ĐCN11A

01636.818.218

 

12

Trần Thị Quý

Chi đoàn CĐ44-KT1

01695.307.325

 

13

Trần Thị Thu Hà

Chi đoàn CĐ45-TC1

01655.830.963

 

14

Trần Hữu Phước

Chi đoàn CĐ45-Đ2

01644.616.313

 

15

Nguyễn Cao Hưng

Chi đoàn  ĐCN11B

0984.094.542

 

16

Trần Văn Khánh

Chi đoàn CĐ44-TĐ1

0974.884.721

 

II. DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ:

Stt

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Ghi chú

1

Thân Văn Hùng

Phòng Đào tạo

Bí Thư

 

2

Trần Thị Hoàn

Khoa Điện-TĐH

Phó Bí thư

 

3

Nguyễn Tiến Đức

Khoa Điện tử-Tin học

Ủy viên

 

4

Nguyễn Hồng Giang

Khoa Cơ khí CT&XD

Ủy viên

 

III. DANH SÁCH UBKT ĐOÀN TRƯỜNG

Stt

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Ghi chú

1

Trần Thị Hoàn

Khoa Điện-TĐH

Chủ nhiệm UBKT

 

2

Nguyễn Hồng Giang

Khoa Cơ khí CT&XD

P. Chủ nhiệm UBKT

 

3

Dương Văn Đồng

Khoa Cơ khí CT&XD

Ủy viên

 

4

Hà Văn Dũng

Chi đoàn ĐCN11A

Ủy viên

 

5

Trần Thị Quý

Chi đoàn CĐ44-KT1

Ủy viên

 

VI. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

Đoàn TN