Ngày đăng: 06/12/2013

Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi đoàn năm học 2013-2014

Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013-2014 của Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp; BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch Đại hội các chi đoàn, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổng kết, đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh niên của chi đoàn trong thời gian qua, đồng thời rút kinh nghiệm thực tế trên cơ sở những thành công và hạn chế của phong trào.

- Định ra phương hướng nhiệm vụ sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chung của đoàn viên thanh niên trong chi đoàn và gắn liền với nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

- Bầu ra ban chấp hành chi đoàn có đủ phẩm chất và năng lực, tín nhiệm để lãnh đạo chi đoàn trong nhiệm kỳ tới.

2. Yêu cầu

      Các chi đoàn tổ chức đại hội đảm bảo đúng điều lệ, đạt hiệu quả cao, đánh giá đúng thực trạng công tác đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị mình, phát huy tính dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong quá trình đại hội, và tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên trước và sau khi đại hội.

II. THỜI GIAN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

     Đại hội các chi đoàn diễn ra từ 12/12/2013 đến hết ngày 27/12/2013, gồm cả tổ chức Đại hội các chi Đoàn giáo viên.

(Các chi đoàn lựa chọn thời điểm tổ chức đại hội phù hợp, thuận lợi với đa số đoàn viên để bảo đảm đoàn viên của chi đoàn tham dự đầy đủ)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Ban chấp hành Đoàn trường:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội chi đoàn năm học 2013-2014

- Ban hành các mẫu biểu phục vụ cho tổ chức Đại hội (kèm theo kế hoạch).

- Phân công các đồng chí trong BCH Đoàn trường dự và chỉ đạo Đại hội các chi đoàn.

2. Ban chấp hành các Liên chi:

- Triển khai kế hoạch Đại hội đến 100% các chi đoàn sinh hoạt trong liên chi mình, tổ chức cho các Chi đoàn đăng ký lịch Đại hội, tổng hợp lịch Đại hội của tất cả các chi đoàn báo cáo lại vớí BCH Đoàn trường (thông qua đ/c Phan Quang Mạnh - Phó bí thư Đoàn trường)

- Chủ động chuẩn bị và trang trí nơi tổ chức Đại hội chung cho các chi đoàn.

- Chọn 1 Chi đoàn trong Liên chi để hướng dẫn tổ chức Đại hội điểm và mời các đồng chí trong Ban chấp hành các chi đoàn, Đại diện BCH đoàn trường đến dự.

- Các đồng chí trong BTV các Liên chi, các đ/c trong BCH Đoàn trường sinh hoạt ở các liên chi chịu trách nhiệm duyệt toàn bộ nội dung Đại hội của các chi đoàn gồm: Các báo cáo, mẫu biên bản, chương trình đại hội, nhân sự BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2013-2014; trực tiếp chỉ đạo, dự, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện. Tuyệt đối không để xảy ra trường hợp chi đoàn tổ chức Đại hội mà không có đại biểu Đoàn cấp trên dự, chỉ đạo.

- Tổng hợp kết quả Đại hội các Chi đoàn (gồm bản tổng hợp đánh giá chung, trích ngang nhân sự BCH các chi Đoàn) và báo cáo về BCH Đoàn trường trước ngày 05/01/2013.

2. Ban chấp hành các Chi đoàn:

- Chuẩn bị chu đáo các công việc để tổ chức Đại hội theo hướng dẫn trực tiếp của Liên chi đoàn (chuẩn bị các báo cáo, chương trình Đại hội, nhân sự ban chấp hành... trình Liên chi duyệt, chậm nhất trước 02 ngày trước khi tổ chức Đại hội )

- Báo cáo và mời Chi uỷ chi bộ (nếu có), giáo viên chủ nhiệm, BCH Liên chi đến dự Đại hội.

- Sau khi hoàn thành Đại hội nộp 01 bộ gồm: Biên bản Đại hội, nghị quyết Đại hội, biên bản kiểm phiếu và Bản phân công nghiệm vụ của BCH chi đoàn về Liên chi.

     Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội chi Đoàn năm học 2013-2014, Ban chấp hành Đoàn trường yêu cầu các Liên chi đoàn, Chi đoàn nhận được kế hoạch này khẩn trương triển khai, chuẩn bị tốt cho Đại hội, đảm bảo thời gian, kế hoạch, nguyên tắc của Đoàn; Phát huy tính dân chủ, tập trung trí tuệ, thiết thực và hiệu quả trong Đại hội; Quá trình Đại hội không làm ảnh hưởng đến học tập bình thường của các lớp.

Trình tự tiến hành đại hội và các mẫu biểu:

Trình tự đại hội

Biên bản đại hội

Biên bản nghị quyết đại hội

Biên bản kiểm tra phiếu và thể lệ bầu cử

Đoàn TN