Ngày đăng: 26/09/2013

Kế hoạch Tổ chức thực hiện chương trình hành động Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

Thực hiện Quyết định số 3704⁄QĐ – BGDĐT ngày 10⁄9⁄2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v⁄v “Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 của ngành giáo dục”

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình hành động Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020   của trường như sau:

I. Mục đích và yêu cầu

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 trong toàn trường.

- Triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ trong đó các nội dung triển khai Chiến lược phải gắn với triển khai Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020.

2. Yêu cầu

Toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên trong trường thực hiện nghiêm túc Chương trình Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và các cơ quan chức năng tại địa phương để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Chương trình Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.

II. Nội dung chủ yếu cần tập trung

1. Giai đoạn 1 (2013 – 2015)

1.1. Công tác tuyên truyền

1.1.1. Nội dung

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam 2011 - 2020.

- Giáo dục nâng cao nhận thức để học sinh, sinh viên có ý thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình nhằm thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân của học sinh, sinh viên.

1.1.2. Biện pháp thực hiện

- Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, bảng tin, Website của trường.

- Phối hợp nhà trường và gia đình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam

- Phối hợp với các cơ quan, ngành, địa phương, các cơ quan thông tin, báo chí tổ chức các chương trình tuyên truyền thường xuyên, định kỳ trong trường bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn; tổ chức nhân rộng kinh nghiệm hay về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong công tác phát triển thanh niên.

1.2. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, pháp luật cho học sinh, sinh viên

1.2.1. Nội dung

- Giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho học sinh, sinh viên.

-  Phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm của học sinh, sinh viên đối với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội.

- Giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống mới có văn hóa trong học sinh, sinh viên. Nâng cao vai trò của thanh niên trong nhà trường qua các hoạt động, tham gia vào các sự kiện chính trị, thời sự lớn của đất nước.

- Giáo dục đạo đức, lối sống, lịch sử và truyền thống dân tộc, niềm tự hào và ý thức tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cho học sinh, sinh viên.

- Tổ chức biên soạn tài liệu tham khảo, chuyên đề về đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên và đưa vào nội dung sinh hoạt Đoàn, Hội theo điều lệ.

1.2.2. Biện pháp thực hiện

- Tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên thông qua các đợt học chính trị, tuần lễ sinh hoạt công dân, các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn và các hoạt động cộng đồng khác.

- Lồng ghép một số nội dung trọng yếu vào giảng dạy môn học chính trị và môn học pháp luật.

1.3. Đào tạo nguồn nhân lực trẻ

1.3.1. Nội dung

- Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chú trọng bồi dưỡng năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; Kỹ năng thực hành, khả năng lập thân, lập nghiệp cho học sinh, sinh viên.

- Đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội.

- Tổ chức hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên giúp học sinh, sinh viên có nhận thức, định hướng đúng đắn về lao động, nghề nghiệp, việc làm, thị trường lao động và cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập.

- Hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo nhằm tạo điều kiện, cơ hội tốt nhất để học sinh, sinh viên được tiếp cận các chương trình đào tạo tiên tiến.

 - Tổ chức đào tạo kỹ năng mềm thiết yếu cho học sinh, sinh viên để sau khi tốt nghiệp có thể thích nghi được với thị trường lao động.

1.3.2. Biện pháp thực hiện

- Xây dựng phong trào học tập trong học sinh, sinh viên, hàng năm tổ chức hội thi tay nghề cho học sinh, sinh viên tham dự

- Mở rộng quan hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước nghiên cứu nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực từ đó xây dựng chương trình đào tạo cho phù hợp.

- Mở các lớp học, câu lạc bộ đào tạo kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên.

- Hàng năm tổ chức ngày hội tư vấn việc làm giúp học sinh, sinh viên tìm kiếm việc làm trong và sau khi tốt nghiệp.

1.4. Tập huấn về công tác phát triển thanh niên cho cán bộ, giáo viên

Hàng năm tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên, định kỳ cho cán bộ, giáo viên cốt cán ở trong trường về công tác phát triển thanh niên.

1.5. Đẩy mạnh các hoạt động phát triển thanh niên trong nhà trường

1.5.1. Nội dung

- Giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, pháp luật cho thanh niên, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, lạm dụng rượu, bia, thuốc lá.

- Giáo dục kỹ năng sống, kiến thức về giới, sức khỏe sinh sản cho thanh niên trong chương trình tránh chồng chéo, quá tải cho học sinh, sinh viên.

- Tăng cường chỉ đạo triển khai việc tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành (6 cấp độ) ban hành theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tích cực mở các lớp học ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên.

1.5.2. Biện pháp thực hiện

- Rà soát các kiến thức trong nhà trường về giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, pháp luật cho thanh niên, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, lạm dụng rượu, bia, thuốc lá.

- Cập nhật, tích hợp, lồng ghép có chọn lọc trong các tiết học những kiến thức về giáo dục kỹ năng sống, kiến thức về giới, sức khỏe sinh sản cho thanh niên trong chương trình tránh chồng chéo, quá tải cho học sinh, sinh viên.

- Xây dựng chương trình mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tiếng Anh thực hành cho học sinh, sinh viên tham dự.

2. Giai đoạn 2 (2016 - 2020)

2.1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của giai đoạn 1.

2.2. Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2.3. Đẩy mạnh chương trình học tiếng Anh trong học sinh, sinh viên, phấn đấu đến năm 2020, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong môi trường tiếng Anh. Tạo thuận lợi di chuyển nhân lực lao động trẻ trong khu vực và trên thế giới.

2.4. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các học sinh, sinh viên, cán bộ trẻ có đủ điều kiện để kết nạp Đảng.

2.5. Chỉ đạo, đưa nội dung đánh giá thực hiện chính sách phát triển thanh niên vào hoạt động thường xuyên của đơn vị.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Phòng Công tác học sinh chủ trì, đôn đốc việc thực hiện Chương trình của các đơn vị, Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống thông tin của nhà trường, tổng hợp đánh giá việc thực hiện của các đơn vị báo cáo về Bộ Giáo dục & Đào tạo theo quy định.

2. Đoàn TNCSHCM Nhà trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thành lập các câu lạc bộ đáp ứng nhu cầu của học sinh, sinh viên theo kế hoạch đề ra, tổ chức các lớp tập huấn về công tác phát triển thanh niên cho cán bộ, đoàn viên nòng cốt.

3. Phòng Đào tạo rà soát lại chương trình, nội dung môn học điều chỉnh, bổ sung những kiến thức cần thiết để đưa vào giảng dạy.

4. Các Phòng, Khoa, Trung tâm trong trường phổ biến Chương trình cho toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên của đơn vị mình biết để thực hiện; Xây dựng kế hoạch thực hiện các phần việc của chương trình liên quan đến đơn vị mình quản lý.

Trên đây là Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 của nhà trường, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

P CTHS