Ngày đăng: 21/12/2022

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022: tại đây./.

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2022: tại đây./.

Phòng TCHC-QT