Ngày đăng: 22/06/2015

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUI NĂM 2015

[Bcit] - Đề án tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy năm 2015 của trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

Thực hiện công văn số 4004/BGDĐT- KTKĐCLGD ngày 31 tháng 07 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh và công văn số 5151/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19 tháng 09 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2015, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp xây dựng đề án tuyển sinh năm 2015 như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;

- Căn cứ Luật Giáo dục Đại học năm 2012;

- Căn cứ Thông tư số 12/VBHN-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất các thông tư quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng;

- Căn cứ Công văn số 4004/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 31 tháng 7 năm 2014 về việc xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh;

- Căn cứ Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT phê duyệt Phương án thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ từ năm 2015 ngày 9 tháng 9 năm 2014 của BGD&ĐT;

- Căn cứ Quyết định số 5151/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015.

II.  MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

1. Mục đích:

- Thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế;

- Thực hiện chuyển dần phương thức tuyển sinh chung sang phương thức tuyển sinh riêng theo tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục;

- Đảm bảo chất lượng, phù hợp ngành nghề đào tạo, thực tiễn địa phương và nhu cầu nhân lực khu vực phía Đông Bắc Bộ;

- Tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh tham gia xét tuyển và tăng cơ hội cho các thí sinh có năng lực phù hợp với các ngành đào tạo của Trường.

2. Nguyên tắc:

- Phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học và mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

-  Đảm bảo lộ trình đổi mới trong công tác tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

- Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Tuân thủ theo các Thông tư, Công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh;

-  Đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch;

-  Đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành đào tạo;

- Phù hợp với các điều kiện về nguồn lực con người và cơ sở vật chất của Nhà trường.

III. PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

1. Phương thức tuyển sinh:

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp kết hợp 02 phương thức tuyển sinh, gồm:

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi của các thí sinh dự thi theo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 do các trường đại học chủ trì.

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông (học bạ) đối với thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

Xuất phát từ tình hình thực tế, nhà trường xây dựng tổ hợp các môn xét tuyển theo nguyên tắc mỗi ngành sử dụng 4 tổ hợp trong các tổ hợp, mỗi tổ hợp môn có 3 môn, gồm: Môn Toán và 2 trong 5 môn Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Sinh học sau:

+ Tổ hợp môn 1: Toán, Vật lý, Hóa học;

+ Tổ hợp môn 2: Toán, Vật lý, Ngoại ngữ;

+ Tổ hợp môn 3: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;

+ Tổ hợp môn 4: Toán, Hóa học, Ngoại ngữ;

+ Tổ hợp môn 5: Toán, Hóa học, Sinh học;

Nội dung chi tiết đề án tuyển sinh xem tại đây.

Phòng Đào tạo