Ngày đăng: 11/06/2013

Quy định về hình thức kỷ luật học sinh, sinh viên

QUY ĐỊNH HÌNH THỨC KỶ LUẬT ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 167 ⁄QĐ-CĐKTCN ngày 06 tháng 03 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp)

Xem chi tiết ở đây

P TCHC