Ban Quản lý dự án

Tên đơn vị : Ban Quản lý dự án
Trang tin điện tử: http://www.bcit.edu.vn
Điện thoại:
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà đa năng
Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Bùi Anh Hùng Kỹ sư Đại học 0979706096