Mã số : Số 01/2014/TT-BGDĐT
Tên văn bản: Thông tư 01⁄2014⁄TT-BGDĐT ngày 24⁄01⁄2014 ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 24/01/2014