Phòng chức năng

Tên đơn vị Điện thoại Hộp thư Địa chỉ
Phòng Quản lý Đào tạo 0204 3856210 Phòng 101, Tầng 1 nhà Đa năng
Phòng Tổ chức Hành Chính - Quản trị 0204 3826112 Phòng 103, Tầng 1 nhà đa năng
Phòng Kế hoạch - Tài chính 0204 3855417 Phòng 102, Tầng 1 nhà đa năng
Phòng Đảm bảo chất lượng 0204 3851977 Tầng 3 nhà 8 tầng
Ban Quản lý dự án Tầng 3 Nhà đa năng
Phòng Công tác HSSV và Thanh tra giáo dục 0204 3550877 Tầng 1 nhà A, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
Phòng Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ 0204 3556098 Tầng 3, Tòa nhà Đa năng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, số 202 Trần Nguyên Hãn, Tp. Bắc Giang, Bắc Giang
Văn phòng Hiệu trưởng