Ngày đăng: 20/10/2014

Thông báo về việc công nhận kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập của HSSV Học kỳ II, năm học 2013 - 2014

Thông báo về việc công nhận kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập của HSSV Học kỳ II, năm học 2013 - 2014

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng học sinh, sinh viên ngày 17 tháng 10 năm 2014.

          Phòng Công tác học sinh thông báo tới các đ/c trong Hội đồng Thi đua, khen thưởng học sinh, sinh viên nhà trường kết quả bình xét (có danh sách kèm theo).

          Các đ/c trong Hội đồng có ý kiến khác thì phản ánh về Phòng Công tác học sinh trước ngày ngày 23 tháng 10 năm 2014, nếu sau thời gian quy định mọi trường hợp thắc mắc sẽ không được giải quyết và sau ngày 23 tháng 10 năm 2014 Nhà trường sẽ ra quyết định chính thức./. 

Danh sách chi tiết xem tại đây.

Phòng công tác học sinh