Ngày đăng: 23/02/2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN ĐỢT 1 NĂM 2017 CHO CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SAMSUNG VIỆT NAM

[Bcit] - Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017 và nhu cầu việc làm của học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp; Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp phối hợp với Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam tổ chức Chương trình thi tuyển kỹ thuật viên đợt 1 năm 2017 dành cho học sinh sinh viên (HSSV) Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Học sinh sinh viên K48CĐN, K48CĐCQ và K49TCCN 24 tháng các chuyên ngành kỹ thuật thuộc các khoa: Điện tử - Tin học, Điện – Tự động hóa, Cơ khí chế tạo – CNM & XD, Cơ khí động lực – CNHMT của Trường CĐ Kỹ thuật Công nghiệp.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC THI  

1. Thời gian thi: Từ 13h30 đến 17h00 ngày 02 tháng 3 năm 2017.

2. Địa điểm thi:

- Phòng thi số 1: Hội trường lớn, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, cho các lớp K48CĐCQ và cựu sinh viên (nếu có).

- Phòng thi số 2: Hội trường Tầng 8, Nhà Đa Năng, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, cho các lớp K48CĐN và K49 TCCN.

3. Hình thức thi: Thi viết và phỏng vấn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm HTQT & QHDN:

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, đầu mối liên hệ với Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam tổ chức triển khai thi tuyển.

- Soạn thảo thông báo thi tuyển, đăng thông báo thi tuyển lên trang web, facebook, trang nội bộ của Nhà trường.

2. Phòng TCHC:

Chuẩn bị bàn ghế, loa đài tại Hội trường lớn và Hội trường Tẩng 8 Nhà Đa năng, Cơ sở 1.

3. Phòng Đào tạo:

- Phối hợp với Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam giám sát kỳ thi; Tiếp nhận thông tin liên quan kỳ thi.

- Bố trí thay đổi lịch học ngày 02 tháng 3 năm 2017 cho các lớp K48CĐCQ, K48CĐN và K49TCCN chuyên ngành kỹ thuật để các HSSV có thể tham gia cuộc thi tuyển vào buổi chiều ngày 02 tháng 3 năm 2017.

4. Các khoa có sinh viên tham dự kỳ thi:

- Thông báo kế hoạch này đến các HSSV của khoa và chốt danh sách HSSV tham dự gửi Trung tâm HTQT & QHDN để tổng hợp và gửi cho Công ty Samsung trước ngày 24 tháng 3 năm 2017 (theo mẫu đính kèm).

- Bố trí ít nhất 01 giáo viên phối hợp với Trung tâm HTQT & QHDN tập trung và quản lý HSSV của khoa tại địa điểm thi trước và trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi tuyển. Nắm bắt cách thức diễn biễn kỳ thi để rà soát điều chỉnh nội dung đào tạo.   

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thi tuyển kỹ thuật viên đợt 1 năm 2017 cho Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam. Các đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch triển khai để cuộc thi đạt kết quả tốt nhất và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ./.    

TT QHDN&HTQT