Ngày đăng: 08/06/2017

Thông báo danh sách học sinh, sinh viên bậc Trung cấp chuyên nghiệp 24T khóa 49 đủ và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

[Bcit] - Thông báo danh sách học sinh, sinh viên bậc Trung cấp chuyên nghiệp 24T khóa 49 đủ và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp năm 2017.

Danh sách các học sinh, sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp bậc Trung cấp chuyên nghiệp 24 tháng khóa 49 (tại đây)./.

Danh sách các học sinh, sinh viên không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp bậc Trung cấp chuyên nghiệp 24 tháng khóa 49 (tại đây)./.

Phòng Đào Tạo