Ngày đăng: 03/05/2017

LỊCH THI HỌC KỲ 2 BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 36 THÁNG KHÓA 49, 50 NĂM HỌC 2016-2017

[Bcit] - Thông báo lịch thi học kỳ 2 bậc Trung cấp chuyên nghiệp 36 tháng - Khóa 49, 50 năm học 2016-2017.

Lịch thi học kỳ 2 bậc Trung cấp chuyên nghiệp 36 tháng Khóa 49 (Xem tại đây).

Lịch thi học kỳ 2 bậc Trung cấp chuyên nghiệp 36 tháng Khóa 50 (Xem tại đây).

Phòng Đào Tạo