Ngày đăng: 27/02/2017

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017

[Bcit] - Số 404⁄UBND-NC Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

Phòng TCHC