Ngày đăng: 16/05/2016

Thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ công dân và đảm bảo ANTT trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biều HĐND các cấp

[Bcit] - Thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ công dân và đảm bảo ANTT trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biều HĐND0 các cấp

   Thực hiện Kế hoạch số 45KH-BCA ngày 4/3/2016 của Bộ Công an về việc đảm an ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Công văn số 309/CAT-PV28 ngày 7/4/2016 của Giám đốc công an tỉnh đến các cơ quan doanh nghiệp, nhà trường về việc quán triệt, triển khai thực hiện đảm bảo công tác ANTT của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Văn bản số 165/BCT-TCCB ngày 20/4/2016 của Bộ Công Thương về việc bảo vệ bí nhà nước trong thời gian diễn ra bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.
 
   Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân và thực hiện các quy định pháp luật về bầu cử và đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ bí mật nhà nước trong thời gian diễn ra bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nghiêm túc thực hiện một số điểm như sau:
 
1. Toàn thể CBGV, HSSV chấp hành nghiêm túc nghĩa vũ của công dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức vào ngày 22/5/2016(Chủ nhật) tại nơi đã đăng ký đầy đủ đúng giờ.
 
2. Chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo ANTT, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác trước các âm mưu thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch để chống phá cuộc bầu cử.
 
3. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, các thông tin tài liệu có nội dung bí mật có liên quan đến bầu cử. Đề nghị Trưởng các đơn vị chỉ đạo, quán triệt tới toàn thể CBGV, HSSV của đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên. 

Phòng tổ chức hành chính