Ngày đăng: 11/05/2016

Kế hoạch xét và thi tốt nghiệp năm học 2016

[Bcit] - Kế hoạch xét và thi tốt nghiệp Khoá 47 hệ Cao đẳng, TCCN 36 tháng, TCN 36 tháng;khoá 48 hệ TCCN 24 tháng và môn Chính trị hệ TCCN, TCN khóa 48, 49

    Thực hiện tiến độ đào tạo năm học 2015 - 2016; Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

    Nhà trường xây dựng kế hoạch xét và thi tốt nghiệp cho khoá 47 hệ Cao đẳng, TCCN 36 tháng, TCN 36 tháng; khoá 48 hệ TCCN 24 tháng và môn Chính trị hệ TCCN, TCN khóa 48, 49 như sau:

TT

Thời gian thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị

thực hiện

 

10/5- 18/5/2016

Thành lập các ban giúp việc HĐ xét, thi tốt nghiệp.

Phòng Đào tạo

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHOÁ 47

(Tổng số 232 sinh viên)

1

10/5- 14/6/2016

- Tổ chức học lại các môn học chưa đạt yêu cầu; học cải thiện để đảm bảo điểm tích lũy của sinh viên.

- Hoàn thành nhập điểm học lại, học cải thiện các môn học;

- Bảo vệ Đồ án, khoá luận tốt nghiệp hoặc học các học phần bổ sung;

- Rà soát môn học, học phần; tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện toàn khoá SV.

- Khoa Đào tạo

 

 

 

- Khoa Đào tạo

 

- Khoa Đào tạo

 

- Các khoa Đào tạo; P. CTHSSV.

2

15/6- 18/6/2016

- Tổng hợp chung kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên.

- Sinh viên phải hoàn thành các khoản học phí, nội trú, phí xét tốt nghiệp và lý lịch trích ngang (theo mẫu) trước ngày 18/6/2016.

- P. Đào tạo và P.CTHSSV

 

 

- Khoa đào tạo

- P. TCKT

 

4

21/6/2016

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng xét TN

5

23/6/2016

Công bố danh sách công nhận tốt nghiệp

Ban Thư ký

6

10/8-15/8/2016

Bế giảng khóa học, phát bằng tốt nghiệp, tư vấn và giới thiệu việc làm;

- Các Khoa

- Phòng Đào tạo

HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 24 THÁNG

 (Khóa 48 và môn Chính trị khóa 49)

1

10/5 -13/6/2016

- Tổ chức thi lại, học lại các học phần, môn học chưa đạt yêu cầu khóa 48; học lại môn chính trị khóa 49.

- Tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện của học sinh khóa 48; kết quả môn học chính trị khóa 49.

- Ôn thi tốt nghiệp.

- Làm đề thi tốt nghiệp.

- Học sinh phải hoàn thành các khoản học phí, nội trú, phí thi tốt nghiệp và lý lịch trích ngang (theo mẫu) trước ngày 13/6/2016.

- Khoa Đào tạo

 

 

 

- Khoa & P.CTHSSV

 

 

- Khoa đào tạo

 

- Ban đề thi

- Khoa đào tạo + P. TCKT + P. ĐT

 

2

15/6/2016

Họp Hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ TCCN 24 tháng khoá 48; môn Chính trị khóa 49.

Hội đồng thi TN

3

17/6/2016

- 7h30' thi môn: Lý thuyết tổng hợp

  (Địa điểm: Phòng học nhà C)

Hội đồng thi TN & các ban giúp việc.

4

18/6/2016

- 7h30' thi môn Chính trị

  (Địa điểm: Phòng học nhà C, bao gồm học sinh hệ TCCN24T  khóa 48, 49).

5

20/6/2016

- 7h00’ thi môn: Thực hành nghề

 (Địa điểm: Xưởng,  phòng TH chuyên môn)

6

21/6-23/6/2016

Chấm thi, tổng hợp kết quả thi;

Ban chấm thi, Ban thư ký

7

27/6/2016

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp

Hội đồng thi TN

8

28/6/2016

Công bố Danh sách công nhận tốt nghiệp

Ban Thư ký

9

10/8-15/8/2016

Bế giảng khóa học, phát bằng tốt nghiệp, tư vấn và giới thiệu việc làm;

- Các Khoa

- Phòng Đào tạo

HỆ TCCN 36 THÁNG VÀ TCN 36 THÁNG

(Khóa 47 và môn Chính trị khóa 48)

1

10/5 -08/7/2016

- Tổ chức thi lại, học lại các học phần, môn học chưa đạt yêu cầu khóa 47; học lại môn chính trị khóa 48.

- Tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện của học sinh khóa 47; kết quả môn học chính trị khóa 48.

- Ôn thi tốt nghiệp.

- Làm đề thi tốt nghiệp.

- Học sinh phải hoàn thành các khoản học phí, nội trú, phí thi tốt nghiệp và lý lịch trích ngang (theo mẫu) trước ngày 08/7/2016.

- Khoa Đào tạo

 

 

 

- Khoa & P.CTHSSV

 

 

- Khoa đào tạo

 

- Ban đề thi

- Khoa đào tạo + P. TCKT + P. ĐT

 

2

11/7/2016

Họp HĐ xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ TCCN 36 tháng và TCN 36 tháng khóa 47; môn Chính trị hệ TCCN 36 tháng và TCN 36 tháng khóa 48.

Hội đồng thi TN

3

13/7/2016

- 7h30' thi môn Chính trị

  (Địa điểm: Phòng học nhà C, bao gồm học sinh các hệ TCCN36T và TCN36T  khóa 47, 48).

Hội đồng thi TN & các tiểu ban giúp việc.

- 13h30' thi môn: Lý thuyết tổng hợp (hệ TCCN); môn Lý thuyết nghề (hệ TCN)

  (Địa điểm: Phòng học nhà C)

4

14/7/2016

- 7h00’ thi môn: Thực hành nghề

 (Địa điểm: Các xưởng và phòng thực hành chuyên môn)

5

15/7- 20/7/2016

Chấm thi, tổng hợp kết quả thi

- Ban chấm thi, Ban thư ký

6

21/7/2016

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp

Hội đồng thi TN

7

25/7/2016

Công bố Danh sách công nhận TN

Ban Thư ký

8

10/8-15/8/2016

Bế giảng khóa học, phát bằng tốt nghiệp, tư vấn và giới thiệu việc làm;

- Các Khoa

- Phòng Đào tạo

           

 Yêu cầu học sinh, sinh viên dự thi, xét tốt nghiệp phải hoàn thành các thủ tục sau:

1. Thanh toán các khoản nợ với Nhà trường như: học phí, lệ phí, tài liệu thư viện,…đúng thời gian quy định.

2. Khai chính xác lý lịch trích ngang theo mẫu của phòng Đào tạo và nộp đúng thời gian quy định; đối với học sinh hệ TCN 36 tháng  khoá 47 cần  nộp cho giáo viên chủ nhiệm 02 ảnh 4x6 (chụp gần nhất không quá 06 tháng) để làm bằng tốt nghiệp, sau đó GVCN tập hợp nộp cho phòng Đào tạo trước 16h00’ ngày 08 tháng 7 năm 2016.

3. Nộp lệ phí xét hoặc thi tốt nghiệp với mức 75.000 đồng/HSSV; riêng học sinh khoá 48, 49 chỉ dự thi môn chính trị nộp 25.000 đồng/HS; nộp theo lớp cho đ/c Lương Thị Mai Hoa - Thư ký Đào tạo đúng thời gian quy định.

Trên đây là kế hoạch xét và thi tốt nghiệp cho khoá 47 hệ Cao đẳng, TCCN 36 tháng, TCN 36 tháng; khoá 48 hệ TCCN 24 tháng và môn Chính trị hệ TCCN, TCN khóa 48, 49. Đề nghị các Khoa, Phòng căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện, có vướng mắc đề nghị trao đổi với Phòng Đào tạo để cùng phối hợp./.

Phòng Đào tạo