Ngày đăng: 04/05/2016

Thông báo về quyết định và kết quả điểm rèn luyện sinh viên hệ CĐCQ khóa 47

[Bcit] - Thông báo về quyết định và kết quả điểm rèn luyện sinh viên hệ CĐCQ khóa 47

Căn cứ Quyết định số 60/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc “Ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng và Trường Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy”;

          Căn cứ Quyết định 26/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/12/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế Công tác HSSV trong các cơ sở dạy nghề hệ chính quy;

          Căn cứ Quyết định số 684/QĐ-CĐKTCN ngày 09/09/2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp về tiêu chí đánh giá, thang điểm và quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV;

          Căn cứ vào Biên bản cuộc họp ngày 26/ 4/2016 của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện HSSV trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp;

          Theo đề nghị của ông Trưởng phòng CTHSSV,

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Nay công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2015-2016 của HSSV các lớp: 47CĐ- Đ = 31 HSSV; 47CĐ- ĐĐT = 39 HSSV; 47CĐ- TĐ = 19 HSSV; 47CĐ- ĐT=37HSSV.  (có danh sách kèm theo).

          Điều 2. Kết quả rèn luyện của từng HSSV học kỳ I năm học 2015-2016 là một trong những tiêu chuẩn để xét học bổng, xét tốt nghiệp, được lưu trong hồ sơ quản lý HSSV và ghi vào bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện của từng HSSV khi ra trường.

          Điều 3. Các ông (bà): Trưởng phòng CTHSSV, Trưởng các phòng, khoa, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nội dung chi tiết xem tại đây!

Phòng CT HSSV