Ngày đăng: 08/07/2015

Thông báo danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ TCCN 36 tháng và TCN 36 tháng khoá 46

[Bcit]- Thông báo danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ TCCN 36 tháng và TCN 36 tháng khoá 46

Nhà trường công bố kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho học sinh hệ TCCN 36 tháng và TCN 36 tháng khoá 46 (cụ thể xem fie đính kèm tại đây).

          + Học sinh nào thắc mắc về kết quả trên đề nghị liên hệ với phòng Đào tạo để được giải quyết.

          + Những học sinh còn nợ học phí đề nghị nộp toàn bộ học phí còn nợ cho phòng Tài chính - Kế toán chậm nhất ngày 12/7/2014 mới được dự thi.

          + Các trường hợp còn nợ 01 đến 02 môn nếu có nguyện vọng học trả nợ để đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đề nghị liên hệ với phòng Đào tạo chậm nhất 9h00’ ngày 09/7/2014 để phòng xem xét.

          + Học sinh đi thi nhớ mang theo thẻ HSSV hoặc CMTND mới được dự thi.

Phòng Đào tạo