Ngày đăng: 08/02/2019

DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

TT

Đơn vị

Tên tài liệu

Nội dung

Biểu mẫu

 1.  

Ban Giám hiệu

Sổ tay chất lượng

STCL

 

 1.  

Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

QT.01.BGH

QT.01.BGH

 1.  

Phòng

Tổ chức hành chính – Quản trị

Quy trình tuyển dụng viên chức

QT.01/TCHC-QT

QT.01/TCHC-QT

 1.  

Quy trình quy hoạch cán bộ

QT.02/TCHC-QT

QT.02/TCHC-QT

 1.  

Quy trình đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý

QT.03/TCHC-QT

QT.03/TCHC-QT

 1.  

Quy trình đánh giá, xếp loại cán bộ viên chức người lao động.

QT.04/TCHC-QT

QT.04/TCHC-QT

 1.  

Quy trình bổ nhiệm cán bộ

QT.05/TCHC-QT

QT.05/TCHC-QT

 1.  

Quy trình quản lý tài sản

QT.06/TCHC-QT

QT.06/TCHC-QT

 1.  

Quy trình bảo trì, sửa chữa tài sản

QT.07/TCHC-QT

QT.07/TCHC-QT

 1.  

Quy trình quản lý kho và cấp phát vật tư

QT.08/TCHC-QT

QT.08/TCHC-QT

 1.  

Quy trình quản lý xưởng thực hành và phòng học lý thuyết

QT.09/TCHC-QT

QT.09/TCHC-QT

 1.  

Phòng

Tuyển sinh & CTHSSV

Quy trình Đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV

QT.01/CTHSSV

QT.01/CTHSSV

 1.  

Quy trình tuyển sinh

QT.01/TS

QT.01/TS

 1.  

Phòng

QLĐT&TTGD

Quy trình Xây dựng, điều chỉnh và thẩm định trình đào tạo

QT.01/QLĐT

QT.01/QLĐT

 1.  

Quy trình kiểm tra/thi kết thúc mô đun, môn học

QT.02/QLĐT

QT.02/QLĐT

 1.  

Quy trình thi, xét công nhận tốt nghiệp

QT.03/QLĐT

QT.03/QLĐT

 1.  

Quy trình cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học

QT.04/QLĐT

QT.04/QLĐT

 1.  

Phòng NCKH&CGCN

Quy trình Biên soạn, lựa chọn, chỉnh sửa và nghiệm thu giáo trình đào tạo

QT.01/P.NCKH&CGCN

QT.01/P.NCKH&CGCN

 1.  

Phòng ĐBCL&TTTV

Quy trình xây dựng và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng

QT.01/ĐBCL

QT.01/ĐBCL

 1.  

Quy trình khảo sát

QT.02/ĐBCL

QT.02/ĐBCL

 1.  

Quy trình quản lý ngân hàng câu hỏi thi

QT.03/ĐBCL

QT.03/ĐBCL

 1.  

Quy trình tổ chức thi trắc nghiệm

QT.04/ĐBCL

QT.04/ĐBCL