Ngày đăng: 27/04/2015

Quyết định về việc cử giáo viên, giảng viên hướng dẫn đồ án, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên hệ cao đẳng chính quy khóa 46

Quyết định về việc cử giáo viên, giảng viên hướng dẫn đồ án, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên hệ cao đẳng chính quy khóa 46

QUYẾT ĐỊNH

V/v cử giáo viên, giảng viên hướng dẫn đồ án, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên hệ cao đẳng chính quy khóa 46

HIỆU TR­ƯỞNG TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 2965/QĐ-BCT ngày 07/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp;

          Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học niên chế;

          Căn cứ năng lực của giáo viên, giảng viên và kết quả học tập của sinh viên hệ cao đẳng chính quy khóa 46; Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

                          

QUYẾT  ĐỊNH:

          Điều 1. Cử giáo viên, giảng viên hướng dẫn sinh viên hệ cao đẳng chính quy khóa 46 làm đồ án khóa luận tốt nghiệp (có danh sách kèm theo).

          Điều 2. Các giáo viên, giảng viên được phân công có trách nhiệm hướng dẫn cho sinh viên làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch, tiến độ và được hưởng mọi quyền lợi, chế độ theo quy định hiện hành.

         Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo, Tổ chức-Hành chính, đơn vị liên quan và các giáo viên, giảng viên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nội dung chi tiết và danh sách xem tại đây.

Phòng Đào Tạo