Ngày đăng: 21/08/2014

Thông báo lịch thi tốt nghiệp Hệ Trung cấp chuyên nghiệp 36 tháng khoá 45 và HSSV các hệ thi ghép (Cao đẳng, TCCN 24 tháng, TCN 30 tháng)

Thông báo lịch thi tốt nghiệp Hệ Trung cấp chuyên nghiệp 36 tháng khoá 45 và HSSV các hệ thi ghép (Cao đẳng, TCCN 24 tháng, TCN 30 tháng)

Thứ, ngày

Buổi

Hệ Đào tạo

Môn thi

Địa điểm thi

Ghi chú

Thứ 3

26/8/2014

Sáng

  7h00’

Trung cấp chuyên nghiệp

Chính trị

Tầng 4 nhà C (Danh sách cụ thể theo các phòng thi)  

 

Trung cấp nghề

 

Cao đẳng chuyên nghiệp

Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin

 

Chiều

 13h30’

Trung cấp chuyên nghiệp

Lý thuyết tổng hợp

 

Trung cấp nghề

Lý thuyết nghề

 

Cao đẳng chuyên nghiệp

Cơ sở ngành

 

Thứ 4

27/8/2014

Sáng

  7h00’

Trung cấp chuyên nghiệp

Thực hành nghề

Xưởng thực hành chuyên nghề

 

Trung cấp nghề

 

Cao đẳng chuyên nghiệp

Lý thuyết chuyên ngành

Tầng 4 nhà C

 

Chiều

 13h30’

Trung cấp chuyên nghiệp

Thực hành nghề (tiếp)

Xưởng thực hành chuyên nghề

 

Trung cấp nghề

 

Cao đẳng chuyên nghiệp

Thực hành

 

 

Phòng Đào tạo