Ngày đăng: 12/08/2014

Thông báo kết luận của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh ĐH CĐ hệ chính qui năm 2014

Thông báo Kết luận của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2014

Ngày 08/8/2014, Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2014 được thành lập theo Quyết định số 2719/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã họp, thảo luận phương án xác định các mức điểm xét tuyển cơ bản đối với đại học, cao đẳng. Sau khi xem xét các điều kiện:

              - Chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014;

              - Kết quả thi của thí sinh theo từng khối thi;

              - Chính sách ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh;

           Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào quyết định các mức điểm xét tuyển cơ bản để xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2014 đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3:

             1. Các mức điểm xét tuyển cơ bản vào đại học ứng với từng khối thi như sau:

Khối thi

A

A1

B

C

D

Mức 3

13 điểm

13 điểm

14 điểm

13 điểm

13 điểm

Mức 2

14 điểm

14 điểm

15 điểm

14 điểm

14 điểm

Mức 1

17 điểm

17 điểm

18 điểm

17 điểm

17 điểm

             2. Mức điểm xét tuyển cơ bản vào cao đẳng sử dụng kết quả thi đại học theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo thấp hơn mức 3 của điểm xét tuyển cơ bản đại học là 3,0 điểm ứng với từng khối thi, cụ thể là:

Khối thi

A

A1

B

C

D

 

10 điểm

10 điểm

11 điểm

10 điểm

10 điểm

             3. Điểm xét tuyển cơ bản vào cao đẳng của các trường sử dụng kết quả thi cao đẳng theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ứng với từng khối thi:

Khối thi

A

A1

B

C

D

 

10 điểm

10 điểm

11 điểm

10 điểm

10 điểm

 

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại đây./.

Phòng Đào Tạo