Ngày đăng: 01/01/2014

Ngành Quản trị kinh doanh

Chuẩn đầu ra đối với ngành Quản trị kinh doanh

 

1.  Tên ngành đào tạo:

Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh

Tiếng Anh: Business Administration

2.  Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3.  Yêu cầu về kiến thức:

Kiến thức tổng quan về kinh tế

-  Nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

-  Có kiến thức cơ bản về pháp luật hiện hành để có thể nhận thức và quán triệt chủ trương, chính sách trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội.

-  Có kiến thức đại cương và kiến thức cơ sở ngành kinh tế như: xác xuất thống kê, quy hoạch tuyến tính, kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, pháp luật kinh tế, quản trị học, marketing, thống kê doanh nghiệp, nguyên lý kế toán, hệ thống thông tin quản lý… làm nền tảng để nghiên cứu các môn nghiệp vụ thuộc ngành Quản trị kinh doanh;

Kiến thức chuyên môn

-  Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Quản trị kinh doanh như: quản trị chiến lược, quản trị tài chính, quản trị marketing, quản trị nhân lực, lập và quản lý dự án đầu tư, quản trị sản xuất và tác nghiệp, quản trị kinh doanh quốc tế, quản trị công nghệ, kế toán doanh nghiệp, phân tích hoạt động kinh doanh…

-  Có kiến thức về tin học văn phòng và tin học ứng dụng trong kinh doanh.

                         -  Có trình độ tiếng Anh B hoặc tương đương.
 
                         -  Có trình độ tin học B hoặc tương đương.

4.       Yêu cầu về kỹ năng

Kỹ năng cứng:

- Có kỹ năng về hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

-  Có kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh.

-  Có kỹ năng quản trị tác nghiệp trong kinh doanh như quản trị marketing, quản trị chất lượng, quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị nhân lực, quản trị dự án đầu tư, quản trị công nghệ, quản trị cung ứng nguyên vật liệu…

-  Có kỹ năng thu thập thông tin và phân tích hoạt động kinh doanh;

-  Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng như: Word, Excel, PowerPoint, Internet và có khả năng ứng dụng tin học trong quản trị kinh doanh;

-  Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc.

Kỹ năng mềm:

-  Có khả năng tự học, nghiên cứu khoa học độc lập và biết soạn thảo các văn bản kinh tế.

-   Có khả năng trình bày một cách rõ ràng, tự tin và thuyết phục các chủ đề về kinh tế xã hội.

-   Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề một cách khoa học

-   Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, khả năng xây dựng và phát triển mối quan hệ với tập thể.

5.  Yêu cầu về thái độ:

-  Chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước

-  Tuân thủ đạo đức về nghề nghiệp, tính cẩn thận, chính xác trong công việc.

-  Có tinh thần kỷ luật trong công việc cũng như ý thức xây dựng đơn vị vững mạnh

-  Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, luôn tự rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn.

-  Cầu tiến và sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao.

6.   Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

- Sau khi tốt nghiệp người học có thể đảm nhận tốt các vị trí là cán bộ quản trị kinh doanh; quản trị marketing; nghiên cứu phân tích thị trường; phát triển thị trường; quản trị nguồn nhân lực; kinh doanh xuất nhập khẩu…trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

- Người học có thể tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh cho bản thân.

       7.  Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường;

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu, tiếp thu các phương pháp tiên tiến, đi sâu vào các lĩnh vực quản trị kinh doanh, khả năng ứng dụng nhanh vào thực tiễn;

- Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu để đạt trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư, ...

8.  Các chương trình , tài liệu mà trường tham khảo:

- Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ trình độ Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Các tài liệu chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

9.  Kế hoạch và cam kết thực hiện:

       9.1. Kế hoạch thực hiện :

+   Áp dụng từ kỳ 1 năm học 2013-2014 cho các lớp cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh khoá học 2012- 2015;

+   Kiểm soát đào tạo để chương trình đào tạo và các học phần/môn học của trường tiếp cận khu vực Asean và trên thế giới;

+   Triệt để áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy và học tập;

+   Được kiểm định, công nhận chất lượng giáo dục Việt Nam, tiến tới kiểm định chất lượng khu vực Asean.   

     9.2. Cam kết thực hiện:

+   100% các học phần/môn học có đề cương chi tiết được phê duyệt  trước khi giảng dạy;

+   Thường xuyên cải tiến phương pháp dạy học (lấy người học làm trung tâm).

+   Mức hài lòng của người học là trên 80%;

+   Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng lao động đối với người sử dụng lao động là trên 80%.

 

Phòng Đào tạo