Ngày đăng: 01/01/2014

Ngành Kế toán

Chuẩn đầu ra đối với Ngành Kế toán

1. Tên ngành đào tạo:

Tiếng Việt: Kế toán

Tiếng Anh: Accounting

2 Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3.   Yêu cầu về kiến thức:

Kiến thức tổng quan về kinh tế

- Nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

- Có kiến thức cơ bản về pháp luật hiện hành để có thể nhận thức và quán triệt chủ trương, chính sách trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội.

- Am hiểu về pháp luật Kế toán - Thống kê và thuế hiện hành.

- Có trình độ tiếng Anh B hoặc tương đương.

                         - Có trình độ tin học B hoặc tương đương.

Kiến thức chuyên môn

- Có kiến thức chuyên sâu để tổ chức thực hiện công tác kế toán tại các loại hình doanh nghiệp, cụ thể là thực hiện chức năng kế toán tài chính: Kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh từ kế toán vốn bằng tiền, kế toán tài sản cố định và đầu tư tài chính, kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ, kế toán tiền lương, kế toán thuế, kế toán các khoản thanh toán, kế toán chi phí giá thành, kế toán tiêu thụ, xác định kết quả và phân phối lợi nhuận, lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế.

- Có kiến thức về kế toán hành chính sự nghiệp, tổ chức kế toán, kế toán quản trị, kế toán thuế, kiểm toán, ...

- Có kiến thức cơ bản về phân tích và quản trị tài chính, từ đó ứng dụng công tác tài chính của doanh nghiệp.

4.  Yêu cầu về kỹ năng

Kỹ năng cứng:

- Biết vận dụng vào thực  tiễn các kiến thức kế toán, phân tích kinh doanh, phân tích tài chính, kiểm toán, có kỹ năng tổ chức công tác kế toán bao gồm tổ chức bộ máy kế toán, vận dụng hình thức kế toán, hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán và cung cấp thông tin thông qua hệ thống báo cáo kế toán.

- Thực hiện thành thạo toàn bộ công việc kế toán từ tạo lập chứng từ, ghi sổ kế toán đến lập các báo cáo kế toán và báo cáo thuế.

- Có đủ kiến thức và biết thiết kế hệ thống thông tin kế toán cho các loại hình doanh nghiệp.

- Có khả năng xác lập các chính sách, chế độ kế toán, kiểm toán nội bộ trong các loại hình doanh nghiệp

- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong chuyên ngành đào tạo, biết giải quyết các vấn đề chuyên môn bằng các ứng dụng phần mềm của Microsoft Office.

- Sử dụng có hiệu quả phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên môn trong môi trường Internet.

Kỹ năng mềm:

-         Có khả năng tự học, nghiên cứu khoa học độc lập và biết soạn thảo các văn bản kinh tế.

-         Có khả năng trình bày một cách rõ ràng, tự tin và thuyết phục các chủ đề về kinh tế xã hội.

-         Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề một cách khoa học

-         Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, khả năng xây dựng và phát triển mối quan hệ với tập thể.

5. Yêu cầu về thái độ:

- Chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước

- Tuân thủ đạo đức về nghề nghiệp kế toán, tính cẩn thận, chính xác trong công việc.

- Có tinh thần kỷ luật trong công việc cũng như ý thức xây dựng đơn vị vững mạnh

-  Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, luôn tự rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn.

-  Cầu tiến và sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao.

6.  Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

- Có khả năng đảm nhận vị trí kế toán tổng hợp, kế toán các phần hành trong phòng kế toán của tất cả các loại hình doanh nghiệp

- Có khả năng đảm nhận vị trí nhân viên cho các công ty dịch vụ kế toán.

- Có khả năng đảm nhận vị trí kiểm soát viên, thanh tra viên trong các cơ quan.

- Có khả năng làm trợ lý tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tổ chức tài chính.

7.  Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường;

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu, tiếp thu các phương pháp tiên tiến, đi sâu vào các lĩnh vực kế toán chuyên sâu, khả năng ứng dụng nhanh vào thực tiễn;

- Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu để đạt trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư, ...

8.  Các chương trình , tài liệu mà trường tham khảo:

- Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ trình độ Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Các tài liệu chuyên ngành Kế toán.

9.  Kế hoạch và cam kết thực hiện:

9.1. Kế hoạch thực hiện :

+   Áp dụng từ kỳ 1 năm học 2013-2014 cho các lớp cao đẳng ngành Kế toán khoá học 2012- 2015;

+   Kiểm soát đào tạo để chương trình đào tạo và các học phần/môn học của trường tiếp cận khu vực Asean và trên thế giới;

+   Triệt để áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy và học tập;

+   Được kiểm định, công nhận chất lượng giáo dục Việt Nam, tiến tới kiểm định chất lượng khu vực Asean.   

9.2. Cam kết thực hiện:

+   100% các học phần/môn học có đề cương chi tiết được phê duyệt  trước khi giảng dạy;

+   Thường xuyên cải tiến phương pháp dạy học (lấy người học làm trung tâm).

+   Mức hài lòng của người học là trên 80%;

+   Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng lao động đối với người sử dụng lao động là trên 80%.

 

Phòng Đào tạo