Ngày đăng: 08/08/2013

Danh sách HSSV khóa 44 hệ CĐCQ, khóa 44 Lục Ngạn, khóa 45 CĐLT, khóa 45 TCCN được công nhận tốt nghiệp

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo Danh sách HSSV khóa 44 hệ CĐCQ, khóa 44 Lục Ngạn, khóa 45 CĐLT, khóa 45 TCCN được công nhận tốt nghiệp năm 2013.

Xem chi tiết ở đây

P Đào tạo