Ngày đăng: 17/06/2013

Kết quả rèn luyện học kỳ I của HSSV khóa 46 bậc CĐ, TCCN 24T, TCCN 36T, CĐN, TCN hệ chính qui

Quyết định V⁄v đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I (năm học 2012-2013) của HSSV Khóa 46 bậc CĐ, TCCN 24T, TCCN 36T, CĐN, TCN hệ chính qui

 

 

 

 

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Số: 755/QĐ-CĐKTCN

          Bắc Giang, ngày 07 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I (năm học 2012-2013) của HSSV Khóa 46 bậc CĐ, TCCN 24T, TCCN 36T, CĐN, TCN hệ chính qui


          Căn cứ Quyết định số 60/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc “Ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng và Trường Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy”;

          Căn cứ Quyết định 26/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/12/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế Công tác HSSV trong các cơ sở dạy nghề hệ chính quy;

          Căn cứ Quyết định số 684/QĐ-CĐKTCN ngày 09/09/2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp về tiêu chí đánh giá, thang điểm và quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV;

          Căn cứ vào Biên bản cuộc họp ngày 28/5/2013 của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện HSSV trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp;

          Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác Học sinh,

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Nay công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I (năm học 2012-2013) của 958 HSSV Khóa 46 bậc Cao đẳng, TCCN 24T, TCCN 36T, CĐN, TCN hệ chính qui (có danh sách kèm theo).

          Điều 2. Kết quả rèn luyện của từng HSSV học kỳ I (năm học 2012-2013) là một trong những tiêu chuẩn để xét học bổng, xét tốt nghiệp, được lưu trong hồ sơ quản lý HSSV và ghi vào bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện của từng HSSV khi ra trường.

          Điều 3.Các ông: Trưởng phòng Công tác Học sinh, Trưởng các phòng, khoa, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

  

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thu Hương

 

Xem danh sách ở đây

PCTHS