Ngày đăng: 15/03/2017

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI VÀ XÉT TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2016 - 2017

[Bcit] - Quyết định số 188⁄QĐ-CĐKTCN về việc thành lập Hội đồng thi và xét tốt nghiệp năm học 2016 - 2017.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

Phòng Đào Tạo