Ngày đăng: 01/03/2017

Công văn chỉ thị về tổ chức phong trào thi đua năm 2017

[Bcit] - Bộ Công Thương - Công Đoàn Công Thương Việt Nam chỉ thị số 01⁄CTLT-BCT-CĐCT về tổ chức phong trào thi đua năm 2017.

Nội dung chi tiết xem file đính kém./.

Phòng TCHC