Ngày đăng: 18/09/2019

Sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019

[bcit] - Sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH/ĐU ngày 20/5/2019 của Đảng ủy  Các cơ quan tỉnh Bắc Giang, sáng ngày 14/9/2019, tại Hội trường lớn cơ sở 1, Đảng uỷ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề đặc biệt “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Tham dự buổi sinh hoạt, về phía Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh có đồng chí Khổng Đức Thanh, UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Giang, đồng thời là báo cáo viên Hội nghị; về phía nhà trường có các đồng chí trong BCH Đảng bộ; toàn thể cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động.

Tại buổi sinh hoạt, đảng viên, cán bộ giáo viên của nhà trường đã được nghe, trao đổi, thảo luận các nội dung chuyên đề “50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”: Hoàn cảnh ra đời; các nội dung chính và giá trị cốt lõi của Di chúc; ý nghĩa của Di chúc trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; bài học qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tthực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay… Hội nghị đã khẳng định: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ta trên nhiều phương diện, vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cho cả hôm nay và tương lai. Di chúc là văn kiện của một nhà chính trị lớn, lãnh tụ cao nhất của Đảng và dân tộc, Người đã sáng tạo ra thời đại mới, “thời đại Hồ Chí Minh”, thời đại của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam; vừa là tác phẩm nghệ thuật tầm cỡ của một nhà văn hóa lớn. Đây là sự phản ánh thống nhất, cô đọng nhất về toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể hiện phẩm chất đạo đức sáng ngời suốt đời phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc và nhân dân của người cộng sản kiệt xuất; thể hiện mong muốn cuối cùng của Người. Di chúc thể hiện cô đọng và sâu sắc những tư tưởng đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam. Người căn dặn toàn Đảng, toàn dân ta những việc to lớn, hệ trọng, cần làm sau khi đất nước thống nhất.

Sau buổi sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)”, cán bộ, đảng viên, viên chức người lao động trong toàn Trường càng hiểu sâu sắc về các giá trị lý luận, thực tiễn chứa đựng trong nội dung Di chúc của Người. Mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động  trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của ban Chấp hành Trung ương Đảng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trung tâm Tuyển sinh, Truyền thông & DVVL