Ngày đăng: 24/08/2018

Bộ quy tắc ứng xử áp dụng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

[bcit] - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp ban hành bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh sinh viên đang làm việc và học tập tại Nhà trường.

Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại Nhà trường: chi tiết xem tại đây.

Bộ quy tắc ứng xử học sinh, sinh viên đang học tập tại Nhà trường: chi tiết xem tại đây.

Phòng Tổ chức Hành chính - Quản trị