Ngày đăng: 25/04/2014

Quyết định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

Số: 2965⁄QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cử Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 nãm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 5499/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 8 năm 2009 cùa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp tại Công văn số 89/CV-CĐKTCN ngày 26 tháng 02 năm 2014;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phát triển nguồn nhân lực,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (sau đây gọi tắt lả Trường) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương được quy định tại Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương. Trường có chức năng đào tạo, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng kỹ thuật – kinh tế công nghiệp và các trình độ thấp hơn theo quy định của pháp luật. Thực hiện cấp văn bằng, chứng chỉ về giáo dục, đào tạo, dạy nghề theo quy định của pháp luật; đồng thời Trường là cơ sở nghiên cứu triển khai khoa học - công nghệ phục vụ sản xuất - kinh doanh của ngành Công Thương và yêu cầu phát triện kinh tế - xã hội.

Trường chịu sự lãnh đạo và quản lý toàn diện, trực tiếp của Bộ Công Thương; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành có liên quan; chịu sự quản lý của địa phương nơi Trường đặt trụ sở theo quy định của pháp luật; Trường hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập.

Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

-        Tên Trường bằng tiếng Việt: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp;

-        Tên tiếng Anh: College of Industrial Techniques; viết tắt: CIT;

-        Trụ sở chính: số 202, đường Trần Nguyên Hãn, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;

-        Website: www.bcit.edu.vn.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.      Xây dựng quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển Trường, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định vả tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.      Đào tạo, liên kết đào tạo và đào tạo bồi dưỡng

a) Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực ở các cấp trinh độ, các ngành nghề đào tạo theo quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động;

b) Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chưcmg trình, giáo trình, học liệu, kế hoạch giảng dạy đối với các ngành nghề được phép đào tạo theo quy định của pháp luật;

c) Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyền sinh theo quy định của pháp luật;

d)  Tổ chức các hoạt động dạy và học, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định;

đ) Tổ chức liên kết đào tạo ờ các cấp trình độ với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

e) Đăng ký, tổ chức triển khai kiềm định chất lượng giáo dục và chịu sự quản lý chất lượng của cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục;

g) Tổ chức đào tạo lại, đào tạo chuyển nghề, bồi dường kiến thức chuyên môn dối với đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành, công nhân kỹ thuật bậc cao, đạt tiêu chuẩn của Nhà nước;

h) Tổ chức các lớp bồi dương, nâng cao nghiệp vụ đối với đội ngủ cán bộ, giáo viên, đảm bảo đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu, trình độ, ngành nghề theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.

3. Nghiên cứu khoa học - công nghệ, hợp tác quốc tế

a) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ, tư vấn trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực cho ngành Công Thương theo nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật;

b) Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng các chương trình, đề án, đề tài về đào tạo, bồi dưỡng theo phân công của Bộ;

c) Tham gia hội thào khoa học liên quan đến công tác đào tạo, bồi dường và phát triển nguồn nhân lực cho Ngành và xã hội;

d) Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học - kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất thực nghiệm, sản xuất - kinh doanh phù hợp với ngành nghề đào tạo theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức các hoạt động thông tin, in, xuất bản các tài liệu, giáo trình phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật;

e) Thực hiện hợp tác với các tổ chức quốc tế liên quan đến công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường theo quy định của pháp luật;

g) Thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn về nghề nghiệp, giới thiệu việc làm; tham gia đào tạo phục vụ xuất khẩu lao động, tổ chức du học cho học sinh, sinh viên và đưa chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

4. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của Trường; thực hiện các chính sách, chế độ tiền lương, đào tạo, đào tạo bồi dưỡng, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với công chức, viên chức của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

5. Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ; thực hiện chế độ thông tin báo cáo, thống kê kết qủa hoạt động đào tạo theo định kỳ hoặc đột xuất.

6. Quản lý tài chính, tài sản được giao, tổ chức sử dụng và quản lý ngân sách, kinh phí đào tạo và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.

7. Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong Trường; thực hiện xây dựng quốc phòng địa phương theo quy định của pháp luật; bảo vệ tài sản, bí mật quốc gia; xây đựng và thực hiện các quy chế, biện pháp bảo vệ, an toàn lao động.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Công Thương giao và theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1.  Các phòng chức năng

a)     Phòng Đào tạo;

b)     Phòng Tổ chức - Hành chính;

c)     Phòng Tài chính - Kế toán;

d)     Phòng Quản trị - Đời sống;

đ)     Phòng Công tác học sinh - sinh viên;

e)     Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

2.     Các khoa

a)     Khoa Cơ khí chế tạo - Công nghệ May và Xây dựng;

b)     Khoa Động lực - Công nghệ Hóa và Môi trường;

c)     Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh;

d)     Khoa Điện tử - Tin học;

đ)     Khoa Điện - Tự động hóa;

e)     Khoa Khoa học cơ bản.

3.  Các Trung tâm

a)     Trung tâm Tư vấn du học và Cung ứng nhân lực Quốc tế SEIKO;

b)     Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng sản xuất và Chuyển giao công nghệ.

4. Các cơ sở phục vụ, dịch vụ đào tạo

Thư viện; phòng Thí nghiệm; phòng Thực hành, Thực tập; phòng Truyền thống; Câu lạc bộ; Nhà văn hóa thể thao; Ký túc xá.

Việc thành lập, sáp nhập hoặc giải thể các đơn vị thuộc Trường do Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, quyết định theo đề nghị của Hiệu trưởng Nhà trường.

Điều 4. Lãnh đạo và Hội đồng Trường

1.  Hội đồng Truờng, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng

-  Việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của Hội đồng Trường thực hiện theo Điều lệ trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục vả Đào tạo ban hành;

-  Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng do Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo quy định của pháp luật.

2. Hiệu trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Trường quản lý.

3.  Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công Thương và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Trường, các Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công.

4.  Hiệu trưởng quyết định bồ nhiệm, miền nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, khen thường, kỷ luật cán bộ cấp phòng, khoa, trung tâm và các đơn vị khác thuộc Trường theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thỉ hành

1.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kề từ ngày ký và thay thế Quyết định số 0514/QĐ-BCT ngày 26 thảng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cùa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.

2.   Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng Cục trường, Cục trưởng, Thủ trường các đơn vị liên quan thuộc Bộ và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nội dung chi tiết quyết định xem tại đây                                  

Bộ công thương