Ngày đăng: 08/03/2018

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

Phòng Tổ Chức Hành Chính - Quản Trị Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp thông báo kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

Nội dung chi tiết xem file đính kèm ./.