Ngày đăng: 26/01/2018

Kết quả thi giảng lý thuyết và lịch giảng thực hành đối với thí sinh dự tuyển viên chức đợt 2 năm 2017

[bcit] - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kết quả thi giảng lý thuyết và lịch thi giảng thực hành đối với các thí sinh dự tuyển viên chức đợt 2 năm 2017.

Phòng TCHC-QT