Ngày đăng: 06/09/2017

Thông báo về việc đăng ký đi làm việc tại Trung tâm ASEAN - Trung Quốc

[bcit] - Công văn thông báo về việc đăng ký làm việc tại Trung tâm ASEAN - Trung Quốc.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm./.

Phòng TCHC