Mã số : Mẫu 03
Tên ấn phẩm: Xác nhận trên đơn đề nghị hỗ trợ miễn, giảm học phí
Nhà xuất bản: Trường CĐ Kỹ thuật và Công nghiệp
Tác giả: P CTHS
Năm phát hành: 2013