Ngày đăng: 07/05/2013

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2013

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch - vệ sinh môi trường và Ngày môi trường thế giới năm 2013; thực hiện công văn số 2492⁄BGDĐT – CTHSSV ngày 16⁄4⁄2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Tuần lễ quốc gia Nước sạch - vệ sinh môi trường và Ngày môi trường thế giới năm 2013. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện như sau

 

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát động phong trào bảo vệ, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm nguồn nước và vệ sinh môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường;

- Nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, CNV, giáo viên và HSSV về  bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp; hình thành ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với môi trường.

2.Yêu cầu

- Các đơn vị phòng, khoa, trung tâm và các tổ chức đoàn thể, công đoàn, đoàn thanh niên phải nghiêm túc quán triệt và triển khai tổ chức ra quân hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch - vệ sinh môi trường và Ngày môi trường thế giới năm 2013;

 - Nội dung hoạt động hưởng ứng phong phú, thiết thực, hiệu quả với Chủ đề: “ Nước sạch và Vệ sinh môi trường đảm bảo an toàn và bền vững” đặc biệt từ ngày 29/4 đến ngày 5/6/2013.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thông tin truyền thông

 Triển khai treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch - vệ sinh môi trường và Ngày môi trường thế giới năm 2013 với Chủ đề: “ Nước sạch và Vệ sinh môi trường đảm bảo an toàn và bền vững”;

 2. Tuyên truyền phổ biến

 Triển khai chiến dịch về tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện trong nhà trường về bảo quản nước sạch, nhà vệ sinh nhằm thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên theo các nội dung sau:

- Tuyên truyền về ý thức tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, tiết kiệm điện, sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường; đồng thời, tuyên truyền và vận động các đơn vị sản xuất kinh doanh đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng công nghệ sản xuất sạch, tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.

- Tuyên truyền, vận động CB, CNV, GV và HSSV tự cải thiện điều kiện cung cấp NS-VSMT tại nơi cư trú, tham gia tích cực phong trào xã hội hoá về cung cấp NS-VSMT, bảo vệ nguồn nước, sử dụng tiết kiệm nước sạch trong sinh hoạt. Thực hiện nghiêm túc các giải pháp về vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ động phòng chống bệnh dịch, bệnh do nguồn nước và gia súc gây nên.

3. Tổng vệ sinh toàn trường

Tổ chức thực hiện tổng vệ sinh trong toàn trường, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, phun thuốc diệt côn trùng; trồng cây xanh bóng mát tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp;

4. Kiểm tra, đánh giá

 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện về bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh;

- Phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh trong nhà trường.

III. THỜI GIAN

- Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2013 từ ngày 29/4 đến ngày 06/5/2013.

- Tổ chức hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2013: Duy trì các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về NS - VSMT đến hết Ngày Môi trường thế giới 05/6/2013.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phòng Quản trị - Đời sống: phối hợp với Đoàn thanh niên lập danh sách cụ thể cho từng đơn vị lớp học tổng vệ sinh trong toàn trường, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải; phối hợp với phòng CTHS tuyên truyền thông tin trên loa đài và Webside của trường; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của nhà trường để tổng hợp báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đoàn thanh niên: lập kế hoạch chi tiết tới các liên chi và triển khai thực hiện  theo các nội dung trên.

- Phòng TC – HC: triển khai treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch - vệ sinh môi trường và Ngày môi trường thế giới năm 2013

- Các phòng, khoa, trung tâm: thực hiện các nội dung theo kế hoạch; đôn đốc, nhắc nhở, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và tổng hợp báo cáo sau đợt thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch - vệ sinh môi trường và Ngày môi trường thế giới năm 2013. Yêu cầu các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tích cực tham gia hưởng ứng đạt kết quả cao.

BGH