Ngày đăng: 28/04/2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HSSV NĂM 2017

[Bcit] - Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2016 - 2017; Căn cứ hiện trạng và nhu cầu giáo dục kỹ năng sống cho HSSV Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, Phòng CTCT-HSSV xây dựng kế hoạch tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho HSSV năm 2017 như sau:

I. MỤC TIÊU

- Trang bị cho HSSV những kiến thức, thái độ và kỹ năng phù hợp, để hình thành những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực, loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong các mối quan hệ và hoạt động hàng ngày.

- Giúp HSSV phát triển hài hoà thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức.

- Giúp giáo viên có cơ hội học hỏi, từ đó đổi mới phương pháp giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

II. NỘI DUNG 

TT

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

BÁO CÁO VIÊN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

ĐỐI TƯỢNG

1

Kỹ năng tìm kiếm việc làm và trả lời phỏng vấn khi dự tuyển

Đ/c Hoàng Viết Hiếu – Giám đốc Trung tâm HTQT&QHDN

08h00’-10h00’ và 14h00’-16h00’ ngày 03/05/2017

Hội trường lớn – Cơ sở 1

SV các lớp khoá 48 và GVCN, đại diện khoa chủ quản

2

Văn hoá ứng xử học đường

TS. Thế Hùng

08h00’ ngày 04/05/2017

Hội trường lớn – Cơ sở 1

HSSV khoá 49,50 và giáo viên toàn trường, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên

 

Phòng CTCT-HSSV