Ngày đăng: 06/03/2017

Thông báo kết quả thi tuyển KTV SAMSUNG

[Bcit] - Căn cứ kết quả thi tuyển KTV Samsung đợt 1 năm 2017, kỳ thi ngày 02 tháng 03 năm 2017, Trung tâm HTQT&QHDN xin gửi thông báo Danh sách sinh viên vượt qua bài thi GSAT và Lịch phỏng vấn trực tiếp.

Nội dung chi tiết xem file đính kém./.

TT HTQT&QHDN