Ngày đăng: 24/02/2017

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỘI THI “ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG” TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

[Bcit] - Để chuẩn bị cho ĐVTN trường CĐ KTCN tham gia hội thi các môn khoa học Mác – Lênin,TTHCM do TW Đoàn tổ chức, tổ bộ môn Chính trị - Pháp luật gửi tới HSSV các lớp thể lệ và một số gợi ý ôn tập. Các em tham khảo thêm các tài liệu trên mạng để có nguồn tư liệu phong phú hơn.

- Kiến thức về Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, phong trào công nhân trong và ngoài nước; phong trào yêu nước, các danh nhân, các nhà khoa học và các thành tựu khoa học lớn trong lịch sử nhân loại. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam.

- Thông tin kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đề cương chi tiết xem tại đây./.

Phòng CTCT HSSV