Ngày đăng: 15/04/2013

Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2012-2013

Thực hiện công văn số 1398⁄BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 05⁄3⁄2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ chương trình công tác năm học 2012-2013. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2012-2013.

Xem chi tiết tại đây: Download

Phòng Đảm bảo chất lượng