Ngày đăng: 23/12/2016

Thông báo về việc bồi dưỡng kiến thức tiếng Anh cho sinh viên cao đẳng chính quy K50 chưa đạt trong kỳ thi sát hạch tiếng Anh

[Bcit] - Thông báo về việc bồi dưỡng kiến thức tiếng Anh cho sinh viên cao đẳng chính quy K50 chưa đạt trong kỳ thi sát hạch tiếng Anh

Căn cứ vào Quyết định số: 30/QĐ- BGDĐT ngày 06/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên;

Căn cứ vào Quyết định số: 114/QĐ- CĐKTCN ngày 30/01/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Tư vấn du học và Cung ứng nhân lực Quốc tế SEIKO;

Căn cứ vào kết quả thi sát hạch tiếng Anh ngày 12/12/2016;

Nay nhà trường thông báo:

1. Mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh cơ bản.

2. Đối tượng: Sinh viên cao đẳng chính quy K50 chưa đạt trong kỳ thi sát hạch ngày 10/12/2016 và các sinh viên cao đẳng K49 chưa tham gia chương trình bồi dưỡng của năm học trước.

3. Thời lượng bồi dưỡng kiến thức: 45 tiết

4. Học phí: 300.000 đồng/sinh viên, trong đó:

- Trích nộp về nhà trường 200.000 đồng/sinh viên

- Trích nộp về Trung tâm Seiko 100.000/sinh viên

5. Thời gian và địa điểm đăng ký học và nộp học phí:

- Thời gian: từ ngày 26/12/2016 đến ngày 31/12/2016

- Địa điểm đăng ký học và nộp học phí: Sinh viên đăng ký học theo lớp và nộp học phí tại Trung tâm Seiko

- Thời gian học: Dự kiến vào tháng 01 năm 2017 (lịch cụ thể sẽ thông báo sau trên trang web:www.bcit.edu.vn)

TT SEIKO